ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ซื่อสัตย์ ประหยัด โปร่งใส มีใจบริการ”

ปณิธาน

   กองพัสดุมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์-สิ่งปลูกสร้าง ให้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และมีปณิธานในการทำงานโดยยึดหลัก 5R’s คือ

                 1. Right Quality (คุณสมบัติที่ถูกต้อง)

                 2. Right Quantity (จำนวนที่ถูกต้อง)

                 3. Right Source (จัดหาจากแหล่งที่ถูกต้อง) 

                 4. Right Price (ในราคาที่ถูกต้อง)

                 5. Right Need (ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้มากที่สุด)

วิสัยทัศน์

“กองพัสดุ  จะเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

1. สนับสนุนการให้บริการด้านงานพัสดุของมหาวิทยาลัย

2. มีการบริหารจัดการด้านงานพัสดุด้วยหลักธรรมาภิบาล