นโยบายหลักและหน้าที่รับผิดชอบ

           1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง จัดจ้างซ่อมแซม จัดจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยพึงได้รับ และให้หน่วยงานได้รับวัสดุและครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการใช้งาน และทันกำหนดเวลาใช้งาน

           2. มีแผนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมระบบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ คุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

           3. มีทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบและควบคุมจำนวนวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ

           4. จัดทำแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุสำรองคลังเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการใช้งาน ไม่มากเกินไปจนเป็นภาระในการจัดเก็บและดูแลรักษา และไม่น้อยเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการทำงาน

           5. มีหลักเกณฑ์ในการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดและข้อกำหนดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

           6. บริหารจัดการครุภัณฑ์โดยการจัดหาส่งมอบ จัดเก็บ โอนย้าย จำหน่าย ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

           7. จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการ