เกี่ยวกับกองพัสดุ

ความเป็นมา

         งานพัสดุเดิมเป็นหน่วยงานระดับแผนก สังกัดกองคลัง ต่อมาในปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสภาได้พิจารณาโครงสร้างองค์กรใหม่ เนื่องจากลักษณะงานที่กว้างขวางมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมากขึ้น อีกทั้งต้องการความคล่องตัวในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ จึงแยกแผนกพัสดุออกจากกองคลังและจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง โดยแยกภาระงานออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกจัดซื้อ แผนกควบคุมพัสดุ และแผนกทะเบียนพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552

                  กองพัสดุได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาระงานมากยิ่งขึ้น  โดยจัดแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกจัดซื้อ แผนกควบคุมและทะเบียนพัสดุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกดังกล่าวสามารถสอบทานกันได้ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างรัดกุมและสามารถตรวจสอบได้