สภาพดีพร้อมใช้งาน

สภาพดีพร้อมใช้งาน

*หน่วยงานต้องการใช้  สามารถติดต่อกองพัสดุ ได้ที่เบอร์ 1112

**หน่วยงานต้องทำเรื่องขอใช้งานส่งมาที่กองพัสดุ